Trắng sữa

big_gphoto493 big_gphoto497 big_gphoto498 big_gphoto499 big_gphoto501 big_gphoto626 big_gphoto647 big_gphoto649 big_gphoto650 big_gphoto724 big_gphoto732 big_gphoto752

Bạn đánh giá bộ ảnh này mấy sao ? [ratings]