Nude tập thể để phản đối ngành công nghiệp da

Tại Madrid, Tây Ba Nha, gần 100 người đã cùng khỏa thân trên phố nhằm phản đối ngành công nghiệp da chế biến từ lông thú. ...
    0 Comments Off on Nude tập thể để phản đối ngành công nghiệp da 1418
    Load More