Các bác có nhận ra là cái quần trông rất lạ không =))

To nhỏ, trái phải, trên dưới @@

Bạn đánh giá bộ ảnh này mấy sao ? [ratings]